Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Ing. Witold Zbigniew Wolowski, IČO 45896569, so sídlom Habrova 146, 250 66 Zdiby, Česká Republika, zapísaná v obchodnom registri, spisová značka A 5789, vedeného na krajskom súde v Ústi nad Labem, (ďalej len:"správca").
 1. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Vojkovice 17, 277 44 Vojkovice
  e-mail: info@lenman.cz
  telefón: ++420 724 530 516

 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

   II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

   1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenie Vašej objednávky:
    • meno a priezvisko
    • e-mailová adresa
    • poštová adresa
    • telefón
    • apod.
   2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

   III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

   1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
    • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
    • splnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm.

   b) GDPR,

   • splnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. ods. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   1. Účelom spracovania osobných údajov je
    • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
    • plnenie právnych povinností voči štátu,
    • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
   2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
    < /span>

   IV. Doba uchovávania údajov

   1. Správca uchováva osobné údaje
    • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
    • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie päť rokov, sú ak osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
   1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
    < /li>

   V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

   1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
    • podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizáciu platieb na základe zmluvy,</ li>
    • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (upgates) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
    • zaisťujúce marketingové služby.
   1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

   VI. Spracovatelia osobných údajov

    1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:</ span>
     • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.</span >

    VII. Vaše práva

    1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
     • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,</li >
     • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,< /span>
     • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
     • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
     • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
     • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
    1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

    VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

    1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
    2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
    3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.</ li>

    VIII. Záverečné ustanovenia

    1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
    2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
    3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle
    4. novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

    Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2020.

    4186B4C7C3BD0EA1D4BC0E72C05C9804